Hogyan igényelhető TAJ kártya?

Újszülött részére, ha

Magyarországon született és ott lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú újszülött 

A Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülöttek részére a TAJ kártya kiállítása hivatalból történik, arra vonatkozóan külön kérelmet nem kell benyújtani. 

Az újszülött személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerinti adatait a nyilvántartó az anyakönyvezést követően átadja az egészségbiztosítási nyilvántartást vezető Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő  részére.

Az újszülött lakóhelye szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatala – Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala – soron kívül, postai úton kézbesíti a TAJ kártyát. A szülő azonban kérheti, hogy a gyermek születési helye szerint illetékes kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatala – Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala – állítsa ki az újszülött TAJ kártyáját.

 

A járási hivatal hivatalból – a személy és lakcímnyilvántartás adatszolgáltatását követően – soron kívül, legkésőbb 8 napon belül kiállítja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő külön kérelmében meghatározott címre postai úton megküldi az újszülött TAJ kártyáját. 

Nem Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülött?

A TAJ kártya igénylésének szabályai a nem Magyarország területén született magyar állampolgárságú újszülöttek esetén eltérnek a hazánkban született újszülöttekétől.

A külföldön született újszülöttek esetén szükséges a magyarországi anyakönyvezési eljáráslefolytatása, amelynek lezárását követően, magyarországi lakóhelyet igazoló lakcímkártya birtokában igényelhető az újszülött részére a TAJ kártya. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kettős biztosítás tilalmára tekintettel újszülött részére igényelt TAJ kártya esetén is szükséges annak igazolása, hogy a gyermek külföldön nem biztosított.

A TAJ kártya a belföldi gyermek lakóhelye szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, illetve a főváros és Pest megye esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál az igénylőlap kitöltésével, és a szükséges személyes dokumentumok és igazolások benyújtásával igényelhető.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a magyar állampolgárságú újszülött nem Magyarországon született, akkor az ügyintézési határidő a kérelemnek az illetékes kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalához, – Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalához – történő megérkezését követő naptól számított 60 nap.

Magyarországon született nem magyar állampolgárságú újszülött 

A Magyarországon született, nem magyar állampolgárságú gyermeket születése után az állampolgársága szerinti államban kell anyakönyvezni, és az okmányokkal való ellátását, illetve a magyarországi lakóhely létesítését követően igényelhető a TAJ kártya.

Amennyiben a nem magyar állampolgárságú újszülöttnek nincs magyarországi lakóhelye, mert hazánkban csak tartózkodási hellyel vagy szállásbejelentővel rendelkezik, akkor megállapodás megkötése révén válhat jogosulttá a sürgősségi egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, illetve – 24 havi járulék megfizetését követően, vagy a megállapodás megkötésekor 24+1 havi járulék megváltásával – TAJ kártyára.

Amennyiben az anya Magyarországon biztosított, az újszülött az anya TAJ kártyájának használatával jogosult egészségügyi szolgáltatásra a születést követő második hónap utolsó napjáig. 

Külföldi állampolgárságú biztosított részére?

belföldinek nem minősülő biztosított részére a foglalkoztatója a foglalkoztatás megkezdése előtt – ún. Megrendelőn – a foglalkoztató székhelye szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, Pest megye és a főváros vonatkozásában Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi  hivatalánál kérheti a TAJ kiadását.

 

A járási hivatal TAJ-t képez és erről, valamint a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány (TAJ kártya) átvételének lehetőségéről értesíti a foglalkoztatót.

A TAJ kártyát a foglalkoztatott vagy meghatalmazottja bármely kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, Pest megye és a főváros vonatkozásában Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalánál veheti át.

Külföldi, egyszerűsített foglalkoztatottnak?

Külföldi, egyszerűsített foglalkoztatott az EGT tagállamokon kívüli, ún. harmadik országbeli állam állampolgára – a bevándorolt és letelepedett személy kivételével, – akit kizárólag egyszerűsített foglalkoztatás (pl.: mezőgazdasági idénymunka) keretében alkalmaznak.

TAJ-jal nem rendelkező, külföldi, egyszerűsített foglalkoztatott TAJ kiadását a hatáskörrel rendelkező járási hivatal az állami foglalkoztatási szerv megkeresésére - a járási hivatal TAJ-t képez, és erről, valamint a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány átvételének lehetőségéről értesíti az állami foglalkoztatási szervet. A „kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult” szöveggel a TAJ kártyát az érintett bármely kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, Pest megye és a főváros vonatkozásában Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalánál veheti át.

Fontos kiemelni, hogy ebben az esetben az egyszerűsített foglalkoztatás alapján az egészségbiztosítás keretében kizárólag üzemi balesettel összefüggő, ún. baleseti ellátásrajogosult a TAJ kártya birtokosa, amit a TAJ kártyán is jeleznek. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a munkavállaló az uniós rendeletek, vagy a Magyarország által kötött kétoldalú egyezmény alapján másik tagállamban, illetve egyezményben részes másik államban biztosított úgy a munkáltató közterhet nem fizet, és a foglalkoztatott nem kaphat TAJ számot sem, mert az ellátásra az egyezmény/rendelet szerint válik jogosulttá, ennek érdekében a munkavállalónak az egyezmény/rendelet alapján kiállított, az egyezményben részes másik államban fennálló biztosítást tanúsító igazolással kell rendelkeznie (A1; SRB/HUN 101, stb…. igazolás az alkalmazandó jogszabályokról).

Megállapodáson alapuló jogosultság esetén

Az egészségbiztosítóval kötött megállapodáson alapuló jogosultság esetén a TAJ kártya kiállítása csak 24 havi járulék megfizetését követően kérhető.

Mennyi időn belül készül el a TAJ kártya?

Főszabály szerint a TAJ kártya a kérelemnek (beleértve az elveszett, ellopott, megrongálódott TAJ kártya igénylés iránti kérelmet is) a kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalához – Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalához – történő megérkezését követő naptól számított 60 napon belül készül el.Amennyiben a kérelemhez az összes szükséges dokumentum hiánytalanul került benyújtásra, ún. sommás eljárás keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül kiállítják a TAJ kártyát. Amennyiben a kérelmet hiányosan nyújtják be, a hiányzó dokumentum pótlására szólítják fel a kérelmezőt és a hiánypótlás ideje az ügyintézés időtartalmába beszámít. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben korábbi biztosítási időszak igazolásának hiánya miatt külföldi szerv megkeresése szükséges, pl. EGT tagállam/Svájc/egyezményes állam, külföldi egészségbiztosító megkeresésének időtartamára az ügy felfüggesztésre kerül, amelynek időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe.

Felhívjuk a figyelmet az aláírások fontosságára, mert pl. a hiányosan kitöltött, vagy nem aláírt nyomtatvány esetén is szükség van hiánypótlásra, ezért a nyomtatványt az eljáró hatóság hiánypótlásra visszaküldi, ami megnöveli az ügyintézés idejét. A TAJ kártya igénylőlap kitöltése során az igénylő adatainál annak a személynek az adatait kell megadni, akinek Társadalombiztosítási Azonosító Jelét igazolni kívánják, aki részére a kártya készül. 

Magyarországon született, Magyarországon élő, magyar állampolgárságú újszülöttek TAJ kártyája esetén a Belügyminisztérium adatszolgáltatását követően a lakóhelye szerinti kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatala – Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatala  –hivatalból soron kívül, legkésőbb 8 napon belül kiállítja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő külön kérelmében meghatározott címre postai úton megküldi az újszülött TAJ kártyáját. 

FORRÁS: NEAK