Milyen dokumentumok szükségesek TAJ kártya igényléshez vagy pótláshoz?

Minden igényléshez szükséges: 

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány [személyazonosító igazolvány (ideértve az ideiglenes személyi igazolványt is), érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély] 
 • lakcímet, és/vagy tartózkodási helyet igazoló okmány (lakcímkártya). 

Az alábbiakat esetenként, szükség szerint kell csatolni: 

 • igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat, ha az eljárás díjköteles (elveszett, megsemmisült, megrongálódott igazolvány pótlása) 
 • képviselő eljárása esetén: 
  • meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közjegyző által hitelesített meghatalmazás,
  • kiskorú törvényes képviselőjének eljárása esetén a törvényes képviselő személyazonosítására alkalmas igazolvány és a kiskorú születési anyakönyvi kivonata 
 • EGT állampolgár [ha a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és itt bejelentett lakóhellyel rendelkezik], vagy annak 3. országbeli hozzátartozója esetében magyarországi regisztrációs kártya vagy tartózkodási engedély, 
 • EGT tagállammal kötött megállapodás alapján a tagállam állampolgárával azonos jogállást élvező állampolgárai részére kiállított, magyarországi tartózkodási engedély 
 • a TAJ igénylés előtt EGT tagállamban, Svájcban, illetve nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó államban biztosított személy esetén a TAJ igénylést közvetlenül megelőző biztosítás helye szerinti tagállam biztosítója által a biztosítási időszakról kiadott formanyomtatvány, vagy hatósági igazolás, 
 • megállapodáson alapuló jogosultság esetén hat havi járulék megfizetésének igazolása, 
 • bevándorolt, letelepedett személy esetén bevándorlási vagy letelepedési engedély, 
 • menekült státusszal rendelkező személy esetén a menekült státusz elismeréséről rendelkező határozat, illetve menekülti státuszt igazoló dokumentum, 
 • hontalan személy esetén a hontalanságot megállapító okirat, és tartózkodási engedély, 
 • alapul szolgáló jogviszony igazolása: 
  • biztosítotti jogviszonyt igazoló dokumentum (pl.: munkaszerződés, munkáltatói igazolás) 
  • egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személyeknek e járulék megfizetéséről szóló, adóhatóság által kiállított igazolása. 
  • külföldi kérelmező esetén a magyar egészségbiztosításra jogosultságot igazoló dokumentum.

FORRÁS: NEAK